「manjyuverymuchと
oneoneottaで
鉢合わせ展」

2021/7/2 – 4

会場:one one otta(金沢市池田町)